ఆచార్య దేవోభవ

ఆచార్య దేవోభవ
ఆచార్య దేవోభవ

1, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

నలోపాఖ్యానం - పంచనలీయమ్

నలోపాఖ్యానం కొనసాగింపు, పంచనలీయ ఘట్టం...

నలరూపంలో ఉన్న ఆయిదుగుర్నీ వాగ్దేవి ఎంత చతురతతో వర్ణించిందో తెలుసుకోవాలంటే, కౌముది మాసపత్రిక ఆగష్టు సంచికలో వ్యాసకౌముది విభాగంలో చూడగలరు.

కౌముది పత్రికాసంపాదకులకు నా ధన్యవాదాలు.